Windykacja

Nasza oferta obejmuje kompleksowe działania w zakresie windykacji należności wynikających m.in. z: prawomocnych orzeczeń sądowych, a także niezapłaconych faktur, kar umownych, zaliczek i różnego rodzaju umów (sprzedaży, pożyczki, najmu itd.). Windykacja należności obejmuje nie tylko kwotę główną ale również odsetki od niezapłaconych należności, koszty zastępstwa prawnego,  koszty sądowe oraz egzekucyjne. W ramach tej działalności w imieniu wierzyciela podejmowane są wszelkie działania windykacyjne zmierzające do ściągnięcia dochodzonych wierzytelności jak również ich skutecznego prawnego zabezpieczenia. Prawnicy Kancelarii formułują wezwania do zapłaty, uczestniczą w negocjacjach z dłużnikiem dotyczących warunków spłaty, prowadzą procesy sądowe o zapłatę, reprezentują wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych, w sprawach o wyjawienie majątku dłużnika, doradzają w kwestii należytego zabezpieczenia należności wierzyciela.

Prowadzone przez Kancelarię postępowanie w zakresie windykacji ma charakter kilkuetapowy, na który składają się:

  • postępowanie polubowne - podejmowanie czynności negocjacyjnych zmierzających do odzyskania należności, monitoring płatności, wezwania do zapłaty,
  • postępowanie sądowe - przygotowanie pozwu i złożenie go do właściwego sądu, nadzór nad odpowiednim przebiegiem procesu, reprezentowanie przed sądami powszechnymi i ewentualnie Sądem Najwyższym,
  • postępowanie egzekucyjne - przygotowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz bieżący i systematyczny nadzoru nad czynnościami komornika.